इन्दोनेशिया देश के राष्ट्रपति।

अब्दुर्रहमान वाहिद