अब्दुर्रहमान वाहिद

इन्दोनेशिया देश के राष्ट्रपति।