ऐविण्ड जाह्नसन नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता, १९७४

ऐविण्ड जाह्नसन