युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेवलपमेन्ट असोसिएसन (USDA)

युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेवलपमेन्ट असोसिएसन (USDA) बर्मा का एक राजनीतिक दल है।