मुखपृष्ठ अनुवाद उम्मीदवार चालू अनुवाद विकिपरियोजना अन्य भाषाएँ/Other languages 
Wikipedia Sahyog.svg

बांग्ला/বাংলাसंपादित करें

হিন্দি উইকিপিডিয়ার উইকিপিডিয়া সহযোগ বাংলা তথ্যের বিভাগে স্বাগতম। উইকিপিডিয়া সহযোগ একটি অন্তর-উইকিপিডিয়া অনুবন্ধ, যে উইকিপিডিয়ার হিন্দি এবং অন্য ভাষার সংস্করণগুলোর সামগ্রীর ভাগ করতে চেষ্টা করে। হিন্দি সংস্করণে এখন শুধু দুই ভাগ আছে, যেগুলির নাম “অন্য সংস্করণে”, যেখানে প্রধান পাতায় প্রকাশ করে অন্য উইকিপিডিয়ার নিবন্ধ হিন্দিতে অনুবাদ করে, এবং একটি উইকিপ্রকল্প। এই প্রকল্পটির নাম উইকিপ্রকল্প আন্য ভাষা নির্বাচিত নিবন্ধ অনুবাদ। এই প্রকল্পের ৪ ভাগ আছেঃ অন্য ভাষার নির্বাচিত নিবন্ধের অনুবাদ করার প্রস্তাব, আর্কাইভ, পুরনো নিবন্ধ এবং প্রারব্ধবান অনুবাদ, কোন নিবন্ধ এখন অনুবাদ হচ্ছে এবং অহিন্দিভাষীদের জন্য একটি ভাগ (এই ভাগ)।

अंग्रेज़ी/Englishसंपादित करें

Welcome to the English part of the Hindi Wikipedia's Wikipedia Co-ordination. Wikipedia Co-ordination is an inter-Wiki attempt to share the Hindi Wikipedia and other Wikipedias' content. There are only 2 parts of the Hindi edition: "In other editions", published on the front page and attempting to encourage other Wikipedia articles to be translated into Hindi, and a WikiProject. This project's name is WikiProject Other Language Featured Article Translation. There are 4 parts of Wikipedia Co-ordination: Articles to e translated - Nominees, Archives, old articles and successful translation, which articles are being translated and a part in other languages (this part).

नेपाल भाषासंपादित करें

नेपाल भाषायागु "हिन्दी विकिपिडियायु विकिपिडिया समन्वय" ख्यले छित लसकुस दु। विकिपिडिया समन्वय हिन्दी व मेमेगु विकिपिडियातेगु दथुई सामाग्री हिलेगु छगु अन्तर-विकि प्रयास खः। हिन्दी संस्करणय् थुकियागु निगु भाग दु, छगु "मेमेगु संस्करणय्" धागु भागं मू पौय् मेमेगु भाय्‌यागु बांलागु च्वसु ब्वया उकियात हिन्दीय् हिलेगु कुत जुइ, मेगु छगु विकिज्याखं। विकिज्याखंयागु नां विकिपरियोजना मेमेगु भाय् बांलागु च्वसु अनुवाद खः। विकिपिडिया समन्वययागु ४गु भाग दु- उम्मेदवार, आर्काइभ, पुलांगु च्वसु व सफल अनुवाद, अनुवाद जुया च्वंगु च्वसु व मेमेगु भासे छगु भाग (थ्व भाग)।

नेपालीसंपादित करें

नेपाली भाषाको "हिन्दी विकिपीडियाको विकिपीडिया समन्वय" खण्डमा तपाईंलाई स्वागत छ। विकिपीडिया समन्वय हिन्दी र अन्य विकिपीडियाको बीचमा सामाग्री आदानप्रदान गर्ने एक अन्तर-विकि प्रयास हो। हिन्दी विकिपीडियामा यसले दुईवटा भाग छ, एउटा "अन्य संस्करणमा" भन्ने भागले मुख्य पृष्ठमा अन्य भाषाको स्तरीय/राम्रा लेखहरुलाई प्रेषण गरेर सो लेखलाई हिन्दीमा अनुवाद गर्ने प्रयास गर्दछ भने अर्को एउटा विकिपरियोजना हो। विकिपरियोजनाको नाम विकिपरियोजना अन्य भाषा स्तरीय लेख अनुवाद हो। विकिपीडिया समन्वयका ४ भाग छन्- उम्मेदवार, आर्काइभ, पुरानो लेख र सफल अनुवाद, अनुवाद भैरहेको लेख र अन्य भाषाको एक भाग (यो भाग)।