"निघंटु" के अवतरणों में अंतर

3 बैट्स् जोड़े गए ,  4 वर्ष पहले
छो (बॉट: वर्तनी एकरूपता।)
टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब सम्पादन
==आयुर्वेद के निघण्टु==
: अभिधानमञ्जरी ; अभिधानरत्नमाला ; अमरकोश ; अष्टाङ्गनिघण्टु ; कैयदेवनिघण्टु
: चमत्कारनिघण्टु ; द्रव्यगुणसङ्ग्रह ; धन्वन्तरिनिघण्टु ; निघण्टुशेष ; पर्यायरत्नमालापर्यायरत्नमा
 
 
ला
: भावप्रकाशनिघण्टु ; मदनपालनिघण्टु ; मदनादिनिघण्टु ; माधवद्रव्यगुण ; राजनिघण्टु
: राजवल्लभनिघण्टु ; लघुनिघण्टु ; शब्दचन्द्रिका ; शिवकोष ; सरस्वतीनिघण्टु
बेनामी उपयोगकर्ता