व्यापारिक बगाती कृषि

व्यापारिक बगाती कृषि, कृषि करने का एक प्रमुख प्रकार हैं।

कृषि के प्रकार पृथ्वी
गहन कृषि | जीविका कृषि |ट्रक कृषि | दुग्ध कृषि | मिश्रित कृषि | विशिष्ट बागवानी कृषि | विस्त्रत कृषि | व्यापारिक कृषि | व्यापारिक बगाती कृषि | स्थानान्तरी कृषि