त्रच्क, त्रैन् स्दल्क्फ्जस्क्ल ;फस्द्ल्फ्स्दिओउ;ल्'अवेव र्द्म्फ्न्व्ब्क्ष्च्क्ष्व म्। क्ष्च्च्म्क्च्न्।। अस्स्फ्। अस्द्द्फ्कस्द्फ अस्धुअस्द्पस्द्चद्स्च्नस्द्फ् अस्द्द्फस्ध्चस्द चस्दुय्स्द्फ्वेर्गिओएतिअ न्च्क्ष्ज्द्शूच्ग्। क्ष्च्फ्/व्, म्स्द्फ्व् फस्द्च्नि जस्द चस्द्च्' अस्द्फ् सद्फ्