sir

      agar kisi ko court se bari kiya hai or wo sarkari naukari lagta hai or sirf verification ke process mein use naukari se terminate karna 

sahi hai kya.