mr-3 ही व्यक्ती उच्च पातळीचे मराठी लेख निर्माण करु शकते.