पद्यसाहित्य

संपादित करें
 • निरण कवि
 • चॆऱुश्शेरि नम्पूतिरि
 • तुंचत्त् ऎऴुत्तच्छन्
 • पून्तानं नम्पूतिरि
 • कोट्टयं तम्पुरान्
 • उण्णायि वार्यर्
 • कुंचन् नम्प्यार्
 • इरयिम्मन् तम्पि
 • केरळवर्म्म वलिय कोयित्तम्पुरान्
 • कॊटुंङल्लूर् कुंञिक्कुट्टन् तम्पुरान्
 • वॆन्मणि परमेश्वरन् नम्पूतिरिप्पाट् (अच्छन्)
 • वॆन्मणि कदंबन् नम्पूतिरिप्पाट् (महन्)
 • ऎ.आर्. राजराजवर्म्म
 • वि.सि. बालकृष्णप्पणिक्कर्
 • कॆ.सि. केशवपिळ्ळ (1868-1914)
 • कट्टक्कयं चॆऱियान् माप्पिळ
 • कुमारनाशान् (1873-1924)
 • उळ्ळूर् परमेश्वरय्यर् (1877-1949)
 • वळ्ळत्तोळ् नारायणमेनोन् (1878-1958)

आधुनिक कवि

संपादित करें
 • कुट्टिप्पुऱं केशवन् नायर् (1883-1959)
 • नालप्पाट्ट् नारायण मेनोन् (1887-1955)
 • जि शंकरक्कुऱुप्प् (1900-1978)
 • पि. कुंञिरामन् नायर् (1906-1978)
 • पाला नारायणन् नायर् ( 1911-2007)
 • बालामणियम्म
 • कटत्तनाट्ट् माधवियम्म
 • मेरिजोण् कूत्ताट्टुकुळं
 • मेरिजोण् तोट्टत्तिल्
 • इटप्पळ्ळि राघवन् पिळ्ळ (1909-1936)
 • चंङम्पुऴ कृष्णपिळ्ळ (1911-1948)
 • वैलोप्पिळ्ळि श्रीधरमेनोन् (1911-1985)
 • इटश्शेरि गोविन्दन् नायर्
 • ऎन्.वि. कृष्णवारियर्
 • तिरुनल्लूर् करुणाकरन्
 • वयलार् रामवर्म्म
 • पि. भास्करन्
 • ऒ.ऎन्.वि. कुऱुप्प्
 • पुनलूर् बालन्
 • सुगतकुमारि
 • विष्णुनारायणन् नम्पूतिरि
 • ऒळप्पमण्ण सुब्रमण्यन् नम्पूतिरि
 • अक्कित्तं अच्च्युतन् नम्पूतिरि
 • ऎं.गोविन्दन्
 • ऎन्.ऎन्. कक्काट्
 • वि.टि.कुमारन्
 • कटम्मनिट्ट रामकृष्णन्
 • अय्यप्पप्पणिक्कर्
 • ऎस्.रमेशन् नायर्
 • आट्टूर् रविवर्म्म
 • सच्चिदानन्दन्
 • ऎं.ऎन्.पालूर्
 • पि.टि.अब्दऱहमान्
 • टि.आर्.श्रीनिवास्
 • डि. विनयचन्द्रन्
 • बालचन्द्रन् चुळ्ळिक्काट्
 • विजयलक्ष्मि
 • मधुसूदनन् नायर्
 • कुंञुण्णि माष्

उत्तराधुनिक कवि

संपादित करें
 • कुरीप्पुऴ श्रीकुमार्
 • विष्णुप्रसाद्‌
 • ऎं आर् विष्णुप्रसाद्‌
 • लतीष् मोहन्
 • मुरुकन् काट्टाक्कट
 • ऎ. अय्यप्पन्
 • पि.पि.रामचन्द्रन्
 • टि.पि. राजीवन्
 • ऱफीक्क् अहम्मद्
 • माधवन् पुऱच्चेरि
 • पि. रामन्
 • जयचन्द्रन् पूक्करत्तऱ
 • मोहनकृष्णन् कालटि
 • अन्‌वर् अलि
 • ऎ.सि. श्रीहरि
 • वीरान्‌कुट्टि
 • ऎं.ऎस्.बने‍ष्‍
 • पवित्रन् तीक्कुनि
 • वि.ऎं. गिरिज
 • कुऴूर् वित्सण्
 • सि.श्रीकुमार्
 • पि.ऎ.अनिष्
 • पि.ऎ.नासिमुद्दीन्
 • अन्वर् षा उमयनल्लूर्

गद्यसाहित्य

संपादित करें

19वीं शताब्दी

संपादित करें
 • अप्पु नॆटुंङाटि (1860-1933)
 • ऒ. चन्तु मेनोन् (1847-1900)
 • सि.वि. रामन् पिळ्ळ (1858-1922)
 • तेलप्पुऱत्त् नारायणनम्पि (1876-1924)
 • कारूर् नीलकण्ठप्पिळ्ळ (1898-1974)
 • पि. केशवदेव् (1904-1983)
 • इळंकुळं कुंञन्पिळ्ळ (1904-1973)
 • पॊन्कुन्नं वर्क्कि (ज. 1908)
 • वैक्कं मुहम्मद् बषीर् (1912-1994)
 • ऎस्‌ कॆ पॊट्टेक्काट्‌ (1913-1982)
 • तकऴि शिवशंकरपिळ्ळ (1914 -1999)
 • पि.सि. कुट्टिकृष्णन् (उऱूब्) (1915-1979)
 • लळितांबिक अन्तर्ज्जनं (1909-1987)
 • कॆ. सरस्वति अम्म (1919-1974)
 • वि.टि. भट्टतिरिप्पाट्(1896-1982)
 • पि.सि.गोपालन्(नन्तनार्)
 • ऎं.टि. वासुदेवन् नायर्
 • कमलादास् (माधविक्कुट्टि)(1934-2009)
 • पाऱप्पुऱत्त्
 • कॆ.सुरेन्द्रन्
 • कोविलन्
 • मुट्टत्तुवर्क्कि
 • ऒ.वि. विजयन् (1930-2005)
 • काक्कनाटन्
 • ऎं. मुकुन्दन्
 • आनन्द्‌
 • वि.कॆ.ऎन् (1932-2004)
 • ऎं. पि. नारायणपिळ्ळ
 • पट्टत्तुविळ करुणाकरन्
 • टि.आर्
 • वि.पि.शिवकुमार्
 • सक्कऱिय
 • ऎन्.ऎस्‌. माधवन्
 • मेतिल् राधाकृष्णन्
 • कॆ.पि.निर्म्मल्कुमार्
 • टि.वि. कॊच्चुबाव (1955-1999)
 • सेतु
 • विलासिनि
 • अक्बर् कक्कट्टिल्
 • जोर्ज् ओणक्कूर्

उत्तराधुनिक कथाकार

संपादित करें
 • टि.वि. कॊच्चुबाव (1955-1999)
 • शिहाबुद्दीन् पॊय्त्तुंकटव्
 • पि.कॆ. पाऱक्कटव्
 • सुभाष् चन्द्रन्
 • सन्तोष् एच्चिक्कानं
 • बि. मुरळि
 • सितार. ऎस्.
 • इ. सन्तोष् कुमार्
 • प्रिय ऎ.ऎस्.
 • वि.आर्. सुधीष्
 • पि.वि. षाजिकुमार्
 • वि.ऎं. देवदास्
 • टि.पि.वेणुगोपालन्
 • कॆ.आर्. मीर
 • सुस्मेष् चन्द्रोत्त्
 • चन्द्रमति
 • सि.ऎस्. चन्द्रिक
 • इन्दु मेनोन्
 • उण्णिकृष्णन् किटंङूर्

उत्तराधुनिक निरूपकार

संपादित करें
 • वि.सि. श्रीजन्
 • इ.पि. राजगोपालन्
 • टि.टि. श्रीकुमार्
 • ऎन्. शशिधरन्
 • रघुनाथन् पऱळि
 • वि.विजयकुमार्

साहित्य विमर्श

संपादित करें
 • केरळवर्म्म वलियकोयित्तम्पुरान्
 • ऎ.आर्. राजराज वर्म्म (1863-1918)
 • सि.पि. अच्युतमेनोन्
 • साहित्यपंचाननन् पि.कॆ. नारायणपिळ्ळ
 • ऎ. बालकृषणपिळ्ळ(केसरि) (1889-1960)
 • जोसफ् मुण्टश्शेरि (1901-1977)
 • कुट्टिकृष्णमारार् (1900-1973)
 • ऎं.पि. पोळ्
 • ऎं.पि. शंकुण्णि नायर्
 • ऎस्. गुप्तन् नायर्
 • कॆ. दामोदरन्
 • पि.कॆ. बालकृष्णन्
 • सुकुमार् अऴीक्कोट्
 • ऎं. कृष्णन् नायर् (1923-2006)
 • ऎं. लीलावति
 • कॆ.पि.शरच्चन्द्रन्
 • वि. राजकृष्णन्
 • आर्.नरेन्द्रप्रसाद्
 • बि. राजीवन्
 • कॆ.पि. अप्पन्
 • आषा मेनोन्
 • वि.सि.श्रीजन्
 • ऎं. तोमस् मात्यु
 • ऎं. ऎन् विजयन्
 • रघुनाथन् पऱळि
 • बालचन्द्रन् वटक्केटत्त्
 • पि कॆ राजशेखरन्
 • कॆ पि रमेष्
 • ऎस् शारदक्कुट्टि

चलच्चित्र निरूपण

संपादित करें
 • कोऴिक्कोटन्
 • वि. राजकृष्णन्
 • ऐ षण्मुखदास्
 • सि.श्रीकुमार् तॊटुपुऴ
 • ऎ.सहदेवन्

विवर्त्तन

संपादित करें
 • ऎन्. कॆ.दामोदरन्
 • रविवर्म्म
 • ऎं.ऎन्. सत्यार्त्थि
 • वि. बालकृष्णन् (1932 – 2004)
 • आर्. लीलादेवि (1932 – 1998)
 • पुतुप्पळ्ळि राघवन्
 • ऎं.ऎन्.सत्यार्त्थि
 • वि.डि.कृषणन्नम्प्यार्
 • सि.ऎ.बालन्
 • लीला सर्क्कार्
 • कुंङुण्णि वॆंकिटंं
 • वेणु मरुतायि
 • गोपालकृषणन्
 • ओमन
 • टि.डि.रामकृष्णन्
 • रघुनाथन् पऱळि
 • ऎं. पि. सदाशिवन्
 • जि. जयन्
 • सुभद्र प्रमेश्वरन्
 • ऎ, पाऱेक्कुन्नेल्
 • कॆ. सि. जोर्ज्ज्
 • ऎं. ऎस्. राजेन्द्रन्

व्याकरणं/भाषाशास्त्र

संपादित करें
 • वैक्कं पाच्चू मूसत्
 • जोर्ज्मात्तन्
 • शेषगिरिप्रभु
 • कॆ. गोदवर्म्म
 • कॆ. सुकुमारपिळ्ळ
 • सि.ऎल्. आन्ऱणि
 • कॆ.ऎं. प्रभाकरवार्यर्
 • ऎं.ऎन्. मूसत्
 • सि.वि. वासुदेवन् भट्टतिरि
 • इ.वि.ऎन्. नम्पूतिरि
 • वि.आर्. प्रबोधचन्द्रन् नायर्
 • टि.बि. वेणुगोपालप्पणिक्कर्
 • वि.कॆ. हरिहरनुण्णित्तान्

इन्हें भी देखें

संपादित करें