Rajasthan Loksabha Mp(15vi)

1 Ajmer Bhagiratha Choudhary 2 Alvah Baba Balaknath 3 Barmer Kaulash Choudhary 4 Bhikaner Arjunram Megawatts 5 Bharatpur Ranjeeta Koli 6