यह एक प्रमुख महासागरीय गर्त हैं। यह उत्तर अटलांटिक महासागर मे मौजूद हैं

भौगोलिक स्थितिसंपादित करें

अटलांटिक महासागर

विस्तारसंपादित करें

गहराई (मीटर में)संपादित करें

8605मीटर

बाहरी कड़ियाँसंपादित करें

विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त  
आटाकामा गर्त | टासकरोरा गर्त | टोंगा गर्त | प्यूर्टोरिका गर्त | फिलीपींस गर्त | मेरियाना गर्त | रोमशे गर्त | सुण्डा गर्त