मलयालम फिल्मों की सूची : 1990s

विकिपीडिया सूची लेख
(Malayalam films of the 1990s से अनुप्रेषित)


मलयालम चलचित्र जगत में १९९० के दशक में निर्मित चलचित्रौं का सूची इस प्रकार है-

1990 दशक संपादित करें

भारतीय
चलचित्र

 

 
भारतीय चलचित्र का A-Z
भारतीय फिल्मों की सूची
बॉलीवुड
प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्में
1930s
1930 1931 1932 1933 1934
1935 1936 1937 1938 1939
1940s
1940 1941 1942 1943 1944
1945 1946 1947 1948 1949
1950s
1950 1951 1952 1953 1954
1955 1956 1957 1958 1959
1960s
1960 1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967 1968 1969
1970s
1970 1971 1972 1973 1974
1975 1976 1977 1978 1979
1980s
1980 1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 19881989
1990s
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000s
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010s
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020s
2020 2021
टॉलीवुड
Telugu films by year
| 1930s 1940s 1950s 1960s
1970s 1980s 1990s
2000s
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
कॉलीवुड
प्रसिद्ध तमिल फिल्में
1930s 1940s 1950s 1960s
1970s 1980s 1990s 2000s
मलयालम
|1928–1959 1960s1970s
1980s 1990s 2000s
कन्नड़
कन्नड़ फिल्मों की सूची‎
बांग्ला
बांग्ला फिल्मों की सूची‎
असमी
असमी फिल्मों की सूची‎
चलचित्र निर्देशक कथा स्क्रिनप्ले अभिनेता‍
आदिताळं जयदेवन     जयलळित, आर्य
आलस्यं पि. चन्द्रकुमार्‍     अभिलाष
आऱां वार्‍डिल्‍ आभ्यन्तर कलहं मुरळि     विनीत्‌, तिलकन्‍, सिद्दिख्‌, प्रिय, सुगन्धि
अक्करॆ अक्करॆ अक्करॆ प्रियदर्‍शन्‍      
अनन्तवृत्तान्तं पि. अनिल्‍      
अपूर्‍वसंगमं शशि मोहन्‍      
अप्पु डॆन्निस्‌ जोसफ्‌      
अप्सरस्स्‌ कॆ. ऎस्‌. गोपालकृष्णन्‍      
अर्‍हत ऐ. वि. शशि      
अवसानत्तॆ रात्रि कॆ. ऎस्‌. गोपालकृष्णन्‍      
एय्‌ ओट्टो वेणु नागवळ्ळि      
ब्रह्मरक्षस्स्‌ विजयन्‍ करोट्ट्‌      
चाम्प्यन्‍ तोमस्‌ ऱॆक्स्‌      
चॆऱिय लोकवुं वलिय मनुष्यरुं चन्द्रशेखरन्‍      
चुवन्न कण्णुकळ्‍ शशि मोहन्‍     सुगन्धि, श्यामळ
चुवप्पु नाट कॆ. ऎस्‌. गोपालकृष्णन्‍      
कमाण्टर्‍ क्रोस्स्बॆल्‍ऱ्ऱ्‌ मणि      
डोक्टर्‍ पशुपति षाजि कैलास्‌      
ई कण्णि कूटि कॆ. जि. जोर्‍ज्ज्‌      
ई तणुत्त वॆळुप्पान्‍ कालत्त्‌ जोषि     मम्मूट्टि
ऎन्‍ क्वयऱि यु. वि. रवीन्द्रनाथ्‌      
फोर्‍ फस्ऱ्ऱ्‌ नैऱ्ऱ्‌स्‌ खोमिनेनि      
गजकेसरियोगं पि. जि. विश्वंबरन्‍      
गीतांजलि मणिरत्नं      
हिस्‌ हैनस्स्‌ अब्दुळ्ळ सिबि मलयिल्‍     मोहन्‍ लाल्‍
इन्‍ हरिहर्‍ नगर्‍ सिद्दिख्‌, लाल्‍ सिद्दिख्‌, लाल्‍   मुकेष्‌, जगदीष्, सिद्दिख्‌, अशोकन्‍
इन्द्रजालं तम्पि कण्णन्तानं      
इन्नलॆ पि. पत्मराजन्‍      
अय्यर्‍ दि ग्रेऱ्ऱ्‌ भद्रन्‍     मम्मूट्टि
जड्ज्‌ मॆन्ऱ्‌ कॆ. ऎस्‌. गोपालकृष्णन्‍      
कटत्तनाटन्‍ अम्पाटि प्रियदर्‍शन्‍      
कळिक्कळं सत्यन्‍ अन्तिक्काट्‌      
काट्टुकुतिर पि. जि. विश्वंबरन्‍      
केळिकॊट्ट्‌ टि. ऎस्‌. मोहन्‍      
कोट्टयं कुंञच्चन्‍ टि. ऎस्‌. सुरेष्‌ बाबु      
कൗतुक वार्‍त्तकळ्‍ तुळसीदास्‌      
क्षणक्कत्त्‌ राजीव्‌ कुमार्‍      
कुऱुप्पिन्ऱॆ कणक्कुपुस्तकं बालचन्द्र मेनोन्‍      
कुट्टेट्टन्‍ जोषि      
लाल्‍ सलां वेणु नागवळ्ळि      
मालयोगं सिबि मलयिल्‍      
माळूट्टि भरतन्‍      
मान्मिऴियाल्‍ कृष्णस्वामि      
मऱुपुऱं विजि तम्पि      
मतिलुकल्‍ अटूर्‍ गोपालकृष्णन्‍ वैक्कं मुहम्मद्‌ बषीर्‍ अटूर्‍ गोपालकृष्णन्‍ मम्मूट्टि, श्रीनाथ्‌
मॆय्‌ दिनं सिबि मलयिल्‍      
मिथ्य ऐ. वि. शशि      
मिण्टाप्पूच्चक्कु कल्ल्याणं आलप्पि अष्‌ऱफ्‌      
मൗनदाहं कॆ. बालकृष्णन्‍     हरीष्‌
मृदुल आन्ऱणि ईस्ऱ्ऱ्‌ मान्‍     क्याप्ऱ्ऱन्‍ राजु, मास्ऱ्ऱर्‍ रघु
मुखं मोहन्‍      
नाळॆ ऎन्नुण्टॆंकिल्‍ साजन्‍      
नम्मुटॆ नाट्‌ कॆ. सुकु      
नन्म निऱंञवन्‍ श्रीनिवासन्‍ विजि तम्पि      
निद्रयिल्‍ ऒरु रात्रि आशा खान्‍      
नियमं ऎन्तु चॆय्युं अरुण्‍      
नम्पर्‍ 20 मद्रास्‌ मॆयिल्‍ जोषि     मम्मूट्टि
नूऱ्ऱॊन्नु रावुकळ्‍ शशि मोहन्‍      
ऒळियम्पुकळ्‍ हरिहरन्‍     मम्मूट्टि
ऒरुक्कं कॆ. मधु     सुरेष्‌ गोपि
पाटात्त वीणयुं पाटुं शशिकुमार्‍      
पावक्कूत्त्‌ कॆ. श्रीक्कुट्टन्‍     जयऱां, रंजिनि, उर्‍व्वशि
पावं पावं राजकुमारन्‍ कमल्‍     श्रीनिवासन्‍, रेख
पॊन्नरंञाणं पि. आर्‍. ऎस्‌. बाबु      
पुऱप्पाट्‌ जेसि     मम्मूट्टि
राधामाधवं सुरेष्‌ उण्णित्तान्‍     जयऱां
रजवाऴ्च शशिकुमार्‍     सायिकुमार्‍
रण्टां वरव्‌ कॆ. मधु     जयऱां, सुरेष्‌ गोपि
रतिलयंङळ्‍ खोमिनेनि      
ऱोसा ऐ लव्‌ यु पि. चन्द्रकुमार्‍      
शबरिमल श्री अय्यप्पन्‍ रेणुक शर्‍म      
साम्राज्यं जोमोन्‍     मम्मूट्टि
सान्द्रं अशोकन्‍, ताह     सुरेष्‌ गोपि, पार्‍व्वति
सस्नेहं सत्यन्‍ अन्तिक्काट्‌     बालचन्द्रमेनोन्‍, शोभन
शंकरन्‍ कुट्टिक्क्‌ पॆण्णु वेणं कॆ. ऎस्‌. शिवचन्द्रन्‍      
शेषं स्क्रीनिल्‍ पि. वेणु      
शुभयात्र कमल्‍     जयऱां, पार्‍व्वति
सण्‍‌डे 7 पि. ऎं. षाजि कैलास्‌     सायिकुमार्‍, रंजिनि
सूप्पर्‍स्ऱ्ऱार्‍ विनयन्‍     मदन्‍लाल्‍
ताळं टि. ऎस्‌. मोहन्‍      
तलयणमन्त्रं सत्यन्‍ अन्तिक्काट्‌     उर्‍वशि, श्रीनिवासन्‍, जयऱां, पार्‍व्वति, कॆ. पि. ऎ. सि. लळित
ताऴ्वारं भरतन्‍     मोहन्‍लाल्‍, सुमलत
तूवल्‍‌स्पर्‍‍शं कमल्‍     जयऱां, सायिकुमार्‍, मुकेष्‌, सुरेष्‌ गोपि
त्रिसन्ध्य राज्‌ मार्‍ब्रोस्‌      
उर्‍वशि पि. चन्द्रकुमार्‍      
वचनं लॆनिन्‍ राजेन्द्रन्‍     जयऱां, सुरेष्‌ गोपि
वर्‍त्तमानकालं ऐ. वि. शशि      
वासवदत्त कॆ. ऎस्‌. गोपालकृष्णन्‍      
वीण मीट्टिय विलंङुकळ्‍ कॊच्चिन्‍ हनीफ     ऱह्‌मान्‍
विद्यारंभं जयराज्‌     श्रीनिवासन्‍
व्यूहं संगीत्‌ शिवन्‍