The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Armenian language pronunciations in Wikipedia articles, based on Eastern Armenian (EA) and Western Armenian (WA).

Consonants
IPA Orthography Examples
EA/C WA
b [1] բ պ
d [1] դ տ
dz [1] ձ ծ
[1] ջ ճ
f ֆ
ɡ [1] գ կ
h հ
j յ
ք գ, ք
k [2] կ [3]
l լ
m մ
n ն
փ բ, փ
p [2] պ [3]
r [2] ռ [4]
ɾ [5] ր ր, ռ
ʁ ղ
s ս
ʃ շ
թ դ, թ
t [2] տ [3]
tsʰ ց ձ, ց
ts [2] ծ [3]
tʃʰ չ չ, ջ
[2] ճ [3]
v վ, ւ
χ խ
z զ
ʒ ժ
Vowels (applicable bot to EA and WA)
IPA Reformed
Orthography
Traditional
Orthography
Examples
Monophthongs
ɑ ա ա, այ [6] արեւ, ծառայ, կը դողայ, հիմա, Արա
ɛ ե,[7] է Վահէ
ə ը (usually not written) մտածում, սքանչելի, ընկեր
i ի իր
o ո,[8] օ ո,[8] օ, ոյ [6] օրէնք, ովկիանոս, հորթ, յետոյ
u ու տուն
ʏ [9] իւ գիւղ, սիւն, լիւն
œ էօ Էօժենի
Diphthongs
ɑj այ այգի, մայր, հայ
յա, իա յա, իա, էա, եա, եայ[6] Եանիքեան, սենեակ, կայան, միասին, էակ
ե, յե, յէ երազ, հայելի, նայէ՛
ji յի յի; occurs in էի կ'ուզէին, Մայիս
jo եօ եօթը
ɛj եյ, էյ էյ թէյ
ij իյ իյնալ
uj ույ ոյ քոյր
ju յու յու, իւ; occurs in իու, էու իւղ, կայուն, միութիւն, էութիւն, գիտութիւն
IPA Meaning
ˈ Stress (placed before the stressed syllable)

Notesसंपादित करें

  1. Plosives and affricates that are voiced in Eastern Armenian /b d dz dʒ ɡ/ are voiceless aspirated /pʰ tʰ tsʰ tʃʰ kʰ/ in Western Armenian. Note also, that “In some publications, the voiceless plosives [of Eastern Armenian] are also defined as ejectives or glottalised. Glottalised plosives occur in various Armenian dialects and can also be found in the Eastern Armenian vernacular based on the Yerevan dialect, but according to normative grammars, SMEA [Standard Modern Eastern Armenian] shows no glottalised voiceless plosives.” Jasmine Dum-Tragut. Armenian: Modern Eastern Armenian. London Oriental and African Language Library, 2007, issn 1382-3485; p. 17
  2. Not used in Western Armenian.
  3. Plosives and affricates that are tenuis /p t ts tʃ k/ in Eastern Armenian and Classical Armenian are voiced /b d dz dʒ ɡ/ in Western Armenian.
  4. The two rhotics represented as ‹ռ› and ‹ր› have merged to /ɾ/ in Western Armenian.
  5. In Classical Armenian and among modern Iranian Armenians, /ɾ/ is an alveolar approximant /ɹ/.
  6. Only at the end of the word.
  7. ‹ե› represents [jɛ] when word-initial.
  8. ‹ո› represents [vo] when word-initial.
  9. The letters իւ were replaced in Reformed orthography with յու, thus destroying the ʏ sound in Reformend orthography.