The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Danish pronunciations in Wikipedia articles.

See Danish phonology for a more thorough look at the sounds of this language.

Consonants
IPA Examples Closest equivalent
m mod [ˈmoðˀ] 'courage' mood
n node [ˈnoːðə] 'note' noon
ŋ lang [ˈlɑŋˀ] 'long' long
b/b̥ bog [ˈb̥ɔʊ̯ˀ] 'book' book
p/pʰ pol [ˈpʰoːˀl] 'pole' pole
d/d̥ dåb [ˈd̥ɔːˀb̥] 'christening' do
t/tˢ tak [ˈtˢɑɡ̊] 'thank you' too
ɡ/g̊ god [ˈɡ̊oðˀ] 'good' good
k/kʰ kone [ˈkʰoːnə] 'wife' cone
f fod [ˈfoðˀ] 'foot' foot
s sod [ˈsoðˀ] 'soot' soon
ɕ Sjælland [ˈɕɛˌlanˀ] 'Zealand' sheep
h hat [ˈhad̥] 'hat' hat
ʋ våd [ˈʋɔðˀ] 'wet' vote
ʊ̯ hav [ˈhɑʊ̯] 'sea' wave
ð øde [ˈøːðə] 'deserted' bathe
j jord [ˈjoɐ̯ˀ] 'earth' you
ɪ̯ vej [ˈʋɑɪ̯ˀ] 'way' way
ʁ rød [ˈʁœðˀ] 'red' French rôle
ɐ̯ hør [ˈhøɐ̯ˀ] 'hear' hear
l lov [ˈlɒʊ̯] 'law' louver
Vowels
IPA Examples Closest equivalent
ɑ tak [ˈtˢɑɡ̊] 'thank you' like balm, but shorter
ɑː barn [ˈbɑːˀn] 'child' balm
a kat [ˈkʰad̥] 'cat' Northern English/Scottish trap
æ frisk [ˈfʁæsɡ̊] 'fresh' latter
æː gade [ˈɡ̊æːðə] 'street' Australian ham
ɛ ven [ˈvɛn] 'friend' hell
ɛː hæl [ˈhɛːˀl] 'heel' there
e fedt [ˈfeð] 'fat' allez in French
e̝ː hel [ˈheːˀl] 'whole' Scottish/Canadian save
i tisse [ˈtˢisə] 'pee' happy
si [ˈsiːˀ] 'sieve' leaf
o flod [ˈfloðˀ] 'river' French sot
kone [ˈkʰoːnə] 'wife' Scottish/Canadian stove
ɔ ost [ˈɔsd̥] 'cheese' moll, with round lips
ɔː måle [ˈmɔːlə] 'to measure' like the previous, but longer
u ud [ˈuðˀ] 'out' like fool, but shorter
hule [ˈhuːlə] 'cave' boot
ø nød [ˈnøðˀ] 'nut' French vieux or German Österreich
øː løber [ˈløːb̥ɐ] 'runner' German öl
œ bønne [ˈb̥œnə]) 'bean' French bœuf
œː afgrøde [ˈavgʁœːðə] 'crop' French bœuf (but longer)
ɶ tør [ˈtɶɐ̯ˀ]) 'dry' French sœur (but shorter)
ɶː fyrre [ˈfɶːɐ] 'fourty' French sœur
y tyk [ˈtyɡ̊] 'thick' French vue
synlig [ˈsyːnli] 'visible' German über
ʌ ånd [ˈʌnˀ] 'spirit' but
ɒ og [ˈɒw] 'and' off
ɒː i går [iˈɡɒːˀ] 'yesterday' off
stød
ˀ ti [ˈtiːˀ] 'ten' Cockney city
unstressed
ə hoppe [ˈhʌb̥ə] 'jump' about
ɐ løber [ˈløːb̥ɐ] 'runner' British English runner
ɪ kage [ˈkʰæːɪ] 'cake' hit
ʊ mave [ˈmæːʊ] 'stomach' foot
  • Grønnum, Nina. (1998a). Fonetik og fonologi, Almen og Dansk. (Akademisk Forlag, København) ISBN 87-500-3865-6
  • Grønnum, Nina. (1998b). Illustrations of the IPA: Danish. Journal of the International Phonetic Association, 28 (1 & 2), 99-105.
  • Grønnum, Nina. (2007) Rødgrød med fløde - En lille bog om dansk fonetik (Akademisk Forlag, København) ISBN-13 978-87-500-3918-1